Autor: Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

 

Seniorze, poznaj prawa pacjenta!

Prawo do informacji

Znajomość i świadomość posiadania przez pacjenta prawa do informacji jest bardzo ważna podczas udzielania świadczeń zdrowotnych. Zgodnie z przepisami, pacjent ma prawo do uzyskania wszelkich informacji z nim związanych dotyczących:

  • stanu zdrowia,
  • rozpoznania choroby,
  • proponowanych oraz możliwych metod diagnostycznych i leczniczych,
  • dających się przewidzieć następstw ich zastosowania albo zaniechania,
  • wyników leczenia,

Wszelkie informacje na temat stanu zdrowia powinny być przekazywane w sposób przystępny, czyli z wykorzystaniem słownictwa i terminologii zrozumiałych dla pacjenta ze względu na jego wiek, wykształcenie, stan zdrowia, a w szczególności ‒ na stan psychiczny. Pacjent ma prawo prosić o wyjaśnienie przekazywanych mu informacji, aż będą dla niego zrozumiałe.

Informacja o stosowanych metodach leczenia powinna przedstawiać możliwości leczenia, które wedle aktualnej wiedzy medycznej mogłyby być zastosowane z uwagi na stan zdrowia pacjenta. Lekarz powinien poinformować o spodziewanych efektach leczenia, efektach przeprowadzenia konkretnego zabiegu operacyjnego oraz możliwych do wystąpienia powikłaniach.

PAMIĘTAJ! Masz prawo wskazać osobę lub osoby, którym lekarz będzie udzielać informacji o twoim stanie zdrowia.

Informacja ta powinna zostać zapisana w dokumentacji medycznej. Masz również prawo do tego, aby osoba wykonująca zawód medyczny nie udzielała informacji na temat twojego stanu zdrowia i stosowanych metodach leczenia ani tobie, ani też osobie przez ciebie upoważnionej. Należy o tym poinformować osobę udzielająca ci świadczeń zdrowotnych.

Prawo pacjenta do informacji to również prawo do dostatecznie wczesnej informacji o zamiarze odstąpienia przez lekarza od leczenia pacjenta i wskazania przez tego lekarza możliwości uzyskania świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych. Możesz o to zwrócić się do personelu medycznego.

Prawo do informacji masz również podczas udzielania takich świadczeń jak: pielęgnacyjne, opiekuńcze, rehabilitacyjne, np. podczas leczenia uzdrowiskowego czy wykonania badania profilaktycznego.

W procesie leczenia powinieneś być partnerem dla lekarza. Efektywność leczenia zależy bowiem od umiejętności skutecznego komunikowania się lekarza lub innego personelu medycznego z pacjentem. To prawo pozwala nie tylko na podjęcie prawidłowego leczenia, ale też pomaga pacjentowi zrozumieć i zwalczyć chorobę.