Zwrot kosztów za zakup wyrobów stomijnych

Sty 202316

Osoba korzystająca z zaopatrzenia w wyroby medyczne i ponosząca z tego tytułu wydatki może się ubiegać o zwrot kosztów związanych z ich zakupem do PCPRu (Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie) lub MOPSu (Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej). Organy te dysponują środkami PFRON, które mogą być przeznaczone na zwrot poniesionych kosztów przez osobę niepełnosprawną.

Jeżeli potrzebujesz pomocy finansowej na pokrycie dopłaty do zakupu, zwracasz się do PCPR, który udzieli dofinansowania ze środków PFRON.

Osoba ubiegająca się o zwrot poniesionych kosztów musi posiadać orzeczenie o niepełnosprawności – każdy stopień niepełnosprawności uprawnia do złożenia wniosku

Co należy zrobić, aby otrzymać dofinansowanie?

Po pierwsze, środki są zwracane za produkty już zakupione. Oznacza to konieczność poniesienia wydatku, czyli realizacji zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne w sklepie medycznym. Należy zakupić interesujący nas sprzęt i zapłacić to, co pozostanie do zapłacenia po odliczeniu refundacji.

Trzeba poprosić sprzedawcę, by przekazał nam oryginał faktury (faktura musi być imienna, na osobę, na którą jest wystawiony wniosek) oraz kopię zrealizowanego zlecenia z adnotacją: „Za zgodnością z oryginałem”. Jeśli realizujemy swoje zlecenie drogą wysyłkową, należy zaznaczyć, że dokumenty są potrzebne do PCPR, i potrzebujemy razem ze sprzętem otrzymać w przesyłce kopię dokumentów.

Dokumenty, jakie należy ze sobą posiadać ubiegając się o zwrot to:

 1. Wniosek o dofinansowanie: wniosku szukaj w PCPR swojego miejsca zamieszkania
 2. Dokument potwierdzający niepełnosprawność (oryginał do wglądu)
 3. Zaświadczenie wystawione przez płatnika lub inny dokument potwierdzający wysokość dochodów
 4. Faktura potwierdzająca zakup, z rozbiciem na kwoty, jakie pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) w ramach ubezpieczenia zdrowotnego (refundacja) oraz kwotę, jaką zapłacił (dopłacił) świadczeniobiorca (osoba, dla której został zakupiony sprzęt)
 5. Kopię zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz z określeniem ceny nabycia ( wyodrębnione musza być kwoty pokryte w ramach refundacji oraz udział własny osoby niepełnosprawnej, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż określony limit finansowania w ramach NFZ)  potwierdzoną za zgodność  przez świadczeniodawcę (realizatora) realizującego zlecenie (np. sklep medyczny) oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji

Zwrot udzielany jest osobom, które spełniają następujące kryteria:

 1. Posiadają dokument potwierdzający niepełnosprawność
 2. Spełniają kryterium dochodowe: o dofinansowanie mogą ubiegać się osoby, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony na kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
 • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej

Maksymalne dofinansowanie ze środków PFRON wynosi:

 • do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej wyznaczonego w limicie ceny NFZ
 • do 150% sumy kwoty limitu, wyznaczonego przez NFZ oraz udziału własnego osoby niepełnosprawnej, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit w rozporządzeniu Ministra Zdrowia

PCPR określa terminy składania i rozpatrywania wniosków w ciągu danego roku oraz podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania.

Uwaga

Druki wniosków udostępniają PCPR właściwe ze względu na miejsce zamieszkania na swoich stronach internetowych ( mogą się one różnić w różnych powiatach).

Podstawa prawna zasad udzielania pomocy

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2014 r., poz.1835).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

 

>> Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

>> Zasady dofinansowania z PFRON PCPR

Znajdź nas na
Znajdź nas na
Znajdź nas na