Refundacja sprzętu stomijnego

Pismo w sprawie zaopatrzenia w wyroby stomijne określone w grupie P lp. 141

Zwróciliśmy się do NFZ z prośbą o potwierdzenie, że osoba, która odebrała zlecenie w grudniu na zaopatrzenie w wyroby stomijne na kolejne miesiące tj. XII 2022r, I 2023r. i II 2023r. ma prawo w styczniu 2023 do otrzymania zlecenia w kodzie P.141 i do odbioru akcesoriów do pielęgnacji stomii z tego zlecenia.

Otrzymaliśmy potwierdzenie, że TAK

Pismo w sprawie zaopatrzenia w wyroby stomijne określone w grupie P lp. 141

Informacje dot. przypadku niedostępności do systemu Zlecenia Zaopatrzenia

Warto pamiętać, że w czasie niedostępności do systemu Zlecenia Zaopatrzenia nie będzie możliwe wystawianie i realizowanie zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne w systemie eZWM.
Zlecenia należy wtedy wystawiać i realizować poza systemem tj. w formie papierowej. Zlecenia wystawione w formie papierowej wymagają potwierdzenia w OW NFZ (Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia).

W czasie niedostępności systemu świadczeniodawcy realizujący zlecenia powinni zweryfikować uprawnienie do świadczeń poprzez złożenie przez osobę uprawnioną (chcąca odebrać sprzęt w ramach refundacji) oświadczenia w formie papierowej albo przedstawienie innego dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia VII 2022

OŚWIADCZENIE o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej

Refundacja sprzętu stomijnego

Stan prawny obowiązujący od dnia 1 stycznia 2023 r.

System refundacyjny sprzetu stomijnego obowiązujący od stycznia 2023 roku, podstawa prawna

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (DZIENNIK USTAW 2022 R. POZ. 2319)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego

Wprowadzono dwa oddzielne zlecenia na zaopatrzenie stomijne:

Kod P.099

Worki stomijne w systemie jednoczęściowym lub dwuczęściowym lub płytki stomijne, lub worki do zbiórki moczu (urostomia), lub zestaw do irygacji (kolostomia)

Kod P.141

Wyroby stomijne (pasty uszczelniające, pudry, paski, półpierścienie, pierścienie o właściwościach uszczelniających lub gojących, produkty do zmywania/ odklejania płytki stomijnej lub do ochrony skóry wokół stomii (tzw druga skóra) lub środki zagęszczające luźną treść jelitową)

Kody zaopatrzenia i limity

 1. Worki i płytki, bez dopłat (kod refundacji P.099):

Kolostomia P.099.K wartość refundacji   450 zł
Ileostomia P.099.I wartość refundacji    450 zł
Urostomia P.099.U wartość refundacji    530 zł
Inne przetoki P.099.IP wartość refundacji    450 zł

 1. Akcesoria stomijne konieczność dopłaty w wysokości 20% od wartości pobieranego w ramach zlecenia sprzętu (kod refundacji P.141):

Kolostomia P.141.K wartość refundacji    120 zł
Ileostomia P.141.I wartość refundacji    120 zł
Urostomia P.141.U wartość refundacji    120 zł
Inne przetoki P.141.IP wartość refundacji    120 zł

Jednorazowe zlecenie dla nowo wyłonionej stomii w wysokości podwójnego miesięcznego limitu refundacyjnego:

 1. Worki i płytki, bez dopłat w ramach limitu refundacji (kod refundacji P.099A):

Kolostomia P.099A.K wartość refundacji     900 zł
Ileostomia P.099A.I wartość refundacji     900 zł
Urostomia P.099A.U wartość refundacji    1.060 zł
Inne przetoki P.099A.IP wartość refundacji    900 zł

 1. Akcesoria stomijne w przypadku nowo wyłonionej stomii-zlecenie jednorazowe z podwójnym limitem, z dopłatą pacjenta 20% (kod refundacji P.141A):

Kolostomia P.141A.K wartość refundacji   240 zł
Ileostomia P.141A.I wartość refundacji    240 zł
Urostomia P.141A.U wartość refundacji    240 zł
Inne przetoki P.141A.IP wartość refundacji    240 zł

Od kogo możemy otrzymać zlecenie na wyroby stomijny czyli kto może wystawić zlecenie na sprzęt stomijny P.99; P.141, P.99A; P.141A

Zlecenie może wystawić również lekarz  posiadający specjalizację w dziedzinie:

 • chirurgii ogólnej
 • chirurgii dziecięcej
 • chirurgii onkologicznej
 • onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów
 • onkologii klinicznej lub onkologii i hematologii dziecięcej-
 • lekarz POZ
 • medycyny rodzinnej
 • pediatrii
 • chorób wewnętrznych
 • laryngologii
 • felczer ubezpieczenia zdrowotnego
 • lekarz urologii lub urologii dziecięcej (na URO i KOLO)
 • w przypadku urostomii, kolostomii i ileostomii także lekarz posiadający specjalizację
  w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej lub ginekologii onkologicznej
 • lekarz ze specjalizacją z gastroenterologii- tylko na KOLO i ILEO
 • w przypadku przetoki ślinowej lekarz posiadający specjalizację w chirurgii szczękowo-twarzowej lub otolaryngologii
 • lekarz spełniający wymagania do udzielania świadczeń gwarantowanych
  z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art.31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. O świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wykonywania tych świadczeń
 • pielęgniarka lub położna, o której mowa w art.15a ust.1 ustawy z dnia
  15 lipca 2011r. O zawodach pielęgniarki i położnej
 • kontynuacja zlecenia przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art.15a ust.1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. O zawodach pielęgniarki i położnej, przez okres do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej

Jak wypełnić rubryki zlecenia na wyroby medyczne:

8)  W przypadku wyrobów medycznych przysługujących comiesięcznie, dla których nie została określona liczba sztuk w przepisach, wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 463, z późn. zm.), należy wpisać liczbę 1 albo jej wielokrotność (w przypadku uprawnień dodatkowych),
z dokładnością do 1 miejsca po przecinku.

Jak wypełnić rubryki zlecenia dla osób z podstawowym limitem zaopatrzenia:

Jak wypełnić rubryki zlecenia dla osób posiadających więcej przetok przy tym samym rodzaju stomii przy limicie podstawowym:

Wyliczenie przysługującego limitu refundacji jest pomnożeniem ilości przetok i miesięcznego limitu dla rodzaju stomii.

Wartość limitu x liczba przetok

np. 450 zł (wartość limitu podstawowego dla kolostomii) x 2 przetoki (ilość posiadanych przetok) = 900 zł wartość miesięcznego limitu refundacji

Jak wypełnić rubryki zlecenia dla osób z dodatkowymi uprawnieniami 47ZN/ 47ZND/ 47DN zwiększające limit refundacji:

Wyliczenie przysługującego limitu refundacji jest pomnożeniem ilości przetok i miesięcznego limitu dla rodzaju stomii oraz liczby sztuk ( ilości wielokrotności limitu podstawowego np. 3)

Wartość limitu x liczba przetok x liczba wielokrotności limitu

np. 450 zł (wartość limitu podstawowego dla kolostomii) x 1 przetoka (ilość posiadanych przetok) x ilość przyznanego limitu 1,5

= 450 x 1 x 1,5 =  675 zł wartość miesięcznego limitu refundacji

Zlecenia realizowane w kodzie zaopatrzenia P.099 w wysokości przysługującego miesięcznego ryczałtu pozostają bez dopłat osoby realizującej świadczenie, w całości są finansowane przez NFZ.

Przykład realizacji zlecenia na akcesoria w kodzie P.141 z obowiązującą dopłatą 20%

 • jeśli zlecenie zostanie zrealizowane w kwocie przysługującego limitu 120 to 120 zł x 20% = 24 zł wartość refundacji wyniesie 96 zł oraz 24 zł dopłaci osoba realizująca świadczenie
 • jeśli zlecenie zostanie zrealizowane poniżej kwoty przysługującego limitu np. 55 zł (jedna pasta uszczelniająca) to 55 zł x 20% = 11 zł wartość refundacji wyniesie  44 zł oraz 11 zł dopłaci osoba realizująca świadczenie
 • jeśli zlecenie zostanie zrealizowane powyżej kwoty przysługującego limitu np. 130 zł   to 120 zł x 20% = 24 zł oraz 130 zł 120 zł = 10 zł
  wartość refundacji wyniesie  96 zł oraz 34 zł  ( 24 żł + 10 zł) dopłaci osoba realizująca świadczenie

Nowe zasady refundacji wyrobów medycznych dla kodów P.097 i P.098 obowiązujące od 1.01.2023 r.

KOD ZAOPATRZENIA RODZAJ WYROBU ILOŚĆ SZT. W MIESIĄCU WARTOŚĆ LIMITU REFUNDACJA NFZ
P.097 Worki do zbiórki moczu z odpływem lub worki jednoczęściowe urostomijne (w przypadku nefrostomii) Do 12 szt raz na miesiąc 6,50 zł/szt. worek do zbiórki moczu

16,00 zł/szt. worek urostomijny

78,00 zł worek do zbiórki moczu

192,00 zł worek urostomijny lub mix produktów

P.098P Paski mocujące do worków do zbiórki moczu 2 sztuki

albo pasek mocująco-ochronny do worków do zbiórki moczu

2 szt. paska mocujacego
lub
1 szt. paska mocujaco-ochronnego, raz na 6 miesiecy
25,00 zł
2 sztuki pasków do worków do zbiórki moczu
lub 1 sztukę paska mocująco-ochronnego do worków do zbiórki moczu
25,00 zł

Informacje na temat zmian refundacyjnych obowiązujących od 1 stycznia 2023r.:

 • Zlecenia wystawione w roku 2022 na sprzęt stomijny z kodem P.099 są nadal ważne. Można na nie odebrać wyłącznie worki i płytki w systemie jedno lub dwuczęściowym w nowym limicie finansowania.
 • Od 1 stycznia 2023 należy uzyskać zlecenie w kod P.141 na środki pielęgnacyjne (akcesoria) obowiązuje dopłata osoby realizującej świadczenie w wysokości 20% Dotyczy również dzieci i osób z uprawnieniami dodatkowymi 47DN, 47ZN, 47ZND
 • Wszystkie limity odnoszą się do stomii nie osoby.
 • Wprowadzono jednorazowe zlecenie dla osób z nowo wyłonioną stomią w podwójnym ryczałcie miesięcznego limitu podstawowego kody P.099A i P.141A
 • Zlecenia w 2023 nadal mogą być wystawiane na okres 12 miesięcy, a jednorazowo realizowane od 1 do maksymalnie 6 miesięcy
 • Osoba wystawiająca zlecenie pacjentom z uprawnieniem dodatkowym (47ZN, 47ZND, 47DN) może zlecić wielokrotność 1 miesięcznego ryczałtu. Przykład wyliczenia limitu finansowania dla 47ZN/47ZND/47DN w przypadku KOLOSTOMII: wielokrotność miesięcznego ryczałtu podstawowego (np.2) x wartość limitu finansowania (450 zł) = 900 zł wysokość przysługującego miesięcznego limitu
 • Obecnie lekarze ze specjalizacją w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz w dziedzinie rehabilitacji zostali uprawnieni do wystawienia zlecenia na sprzęt stomijny.
 • Wprowadzono możliwość wystawienia zlecenia na inne nieokreślone przetoki lub stomie wymagające ewakuacji fizjologicznej lub patologicznej treści z narządów (z wyjątkiem nefrostomii) na kody: P.099/P.099A i P.141/P.141A
 • Skrócono możliwość kontynuacji zlecenia przez pielęgniarkę i położną do 6 miesięcy.
 • W kategorii P.097 ujednolicono zasady refundacji worków do zbiórki moczu. Wprowadzono możliwość zamiennej refundacji worków urostomijnych do 12 szt. w przypadku nefrostomii, z osobnym limitem.
 • Wprowadzono osobną kategorię P.098 pasków albo pasa do mocowania worków do zbiórki moczu w limicie 25 zł za zestaw albo za 1 szt. raz na 6 miesięcy, we wskazaniu: choroby wymagające cewnikowania pęcherza moczowego, choroby wymagające stosowania cewników zewnętrznych, nadpęcherzowe odprowadzenie moczu, nefrostomia.

Ulotka po pobrania:
Zasady refundacji sprzętu stomijnego aktualne od 1 stycznia 2023

Refundacja na wyroby stomijne 2023 w pytaniach zadawanych przez świadczeniobiorców.

1. Jeśli posiadam orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym czy przysługuje mi dodatkowy limit na zaopatrzenie stomijne?

NIE, dodatkowe limity na zaopatrzenie w sprzęt stomijny przysługują tylko osobom z przyznanym znacznym stopniem niepełnosprawności (ZN)

2. Czy osoba z 1 grupą niepełnosprawności ma większy limit na sprzęt stomijny?

TAK, osobie z 1 grupa niepełnosprawności przysługuje zwiększony limit na zaopatrzenie.

3. Czy osobę z 1 grupą niepełnosprawności obowiązuje dopłata do sprzętu stomijnego?

TAK, dopłaty do sprzętu stomijnego w kodzie zaopatrzenia P.141  na artykuły do pielęgnacji stomii obowiązują wszystkich odbierających sprzęt. Wysokość dopłaty to 20% od wartości pobranego zaopatrzenia do limitu refundacji 120 zł

 

Przykład:

 • jeśli zlecenie zostanie zrealizowane w kwocie przysługującego limitu 120 zł to 120 zł x 20% = 24 zł wartość refundacji wyniesie 96 zł oraz 24 zł dopłaci osoba realizująca świadczenie
 • jeśli zlecenie zostanie zrealizowane poniżej kwoty przysługującego limitu np. 55 zł (jedna pasta uszczelniająca) to 55 zł x 20% = 11 zł wartość refundacji wyniesie 44 zł oraz 11 zł dopłaci osoba realizująca świadczenie
 • jeśli zlecenie zostanie zrealizowane powyżej kwoty przysługującego limitu np. 130 zł to 120 zł x 20% = 24 zł oraz 130 zł 120 zł = 10 zł wartość refundacji wyniesie  96 zł oraz 34 zł  ( 24 żł + 10 zł) dopłaci osoba realizująca świadczenie

4. Czy jeżeli mam przetoki należy mi się sprzęt refundowany?

Do tej pory nie było wprost zlecenia na przetoki. Od stycznia 2023 jest możliwość otrzymania sprzętu refundowanego w kodzie P.099IP. Zlecenie przysługuje na każdą przetokę. Na kod zaopatrzenia P.099IP nie odbierzemy worków do zbiórki moczu i zestawów do irygacji.

5. Czy pacjenci, którzy podlegający ustawie za życiem (zwiększony limit) też dopłacają do środków pielęgnacyjnych przysługujących w kodzie zaopatrzenia P.141

Tak. Dopłaty obowiązują wszystkich, poza osobami objętymi szczególnymi uprawnieniami, np. Inwalidów wojennych czy osoby represjonowane i innym zgodnie z Art.47.1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Art. 47.1.Inwalidom wojennym i wojskowym, cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych oraz osobom represjonowanym przysługuje prawo do bezpłatnych wyrobów medycznych na zlecenie osoby uprawnionej, o której mowa w art.2 pkt 14 ustawy o refundacji, do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o refundacji.

 

 • inwalidom wojennym i wojskowym, cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych oraz osobom represjonowanym
 • uprawnionym żołnierzom lub pracownikom, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
 • weteranom poszkodowanym w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa oraz weteranom poszkodowanym, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%

Kody 47IW, 47IB, 47OR, 47ZAŻ30, 47ZAF30

6. Jeśli zrealizowany został wniosek na zaopatrzenie w XII 2022 to kiedy mogę zrealizować nowy wniosek?

Jeśli zaopatrzenie w XII 2022 zostało zrealizowane na XII to nowe zaopatrzenie przysługuje w I 2023. Zarówno na worki i płytki kod P.099 jak i na akcesoria kod P.141.

Jeśli zaopatrzenie w XII 2022 zostało zrealizowane na XII i I to nowe zaopatrzenie przysługuje w I 2023 na akcesoria kod P.141 a na worki i płytki kod P.099 od lutego 2023.

7. Czyli w roku 2023 potrzebne są dwa zlecenia?

TAK.

Od stycznia 2023 wprowadzono dwa oddzielne zlecenia na zaopatrzenie stomijne:

 1. Kod P.099

worki stomijne w systemie jednoczęściowym lub dwuczęściowym lub płytki stomijne, lub worki do zbiórki moczu (urostomia), lub zestaw do irygacji (kolostomia)

 1. Kod P.141

Wyroby stomijne (pasty uszczelniające, pudry, paski, półpierścienie, pierścienie o właściwościach uszczelniających lub gojących, produkty do zmywania/ odklejania płytki stomijnej lub do ochrony skóry wokół stomii (tzw druga skóra) lub środki zagęszczające luźną treść jelitową)

8. Jak postępować jeśli mam zlecenie wystawione w X 2022 roku ważne do IX 2023 roku?

Zlecenia wystawione w 2022 roku na starych zasadach z kodem  P.099 są nadal ważne w roku 2023.

Nie trzeba ich zamykać!

Nie trzeba uzyskiwać nowych!

Realizator takiego zlecenia (np. sklep medyczny) przelicza wniosek według nowych zasad i przysługują nowe, wyższe limity:

 • Kolostomia 450
 • Ileostomia 450
 • Urostomia 530

Limit podstawowy przeliczany jest na nowo (u realizatora wniosku np. sklep medyczny)

Przykład:

 • Jeśli w roku 2022 przysługiwał jeden limit na zaopatrzenie w wysokości 90 sztuk to w roku 2023 przysługuje 1 limit w nowej wysokości refundacji.
 • Jeśli w roku 2022 przysługiwał podwyższony limit na zaopatrzenie np. na zleceniu było 270 worków to teraz realizator wyliczy nowy ryczałt czyli 270 / 90 = 3
  3 x 450 (wartość refundacji dla kolo/ileo) = 1.350 i to jest nowy limit miesięczny dla takiego zlecenia
 • Jeśli w roku 2022 przysługiwał podwyższony limit na zaopatrzenie np. na zleceniu było 630 worków to teraz realizator wyliczy nowy ryczałt czyli 630 / 90 = 7
  7 x 450 (wartość refundacji dla kolo/ileo) = 3.150 i to jest nowy limit miesięczny dla takiego zlecenia

Należy pamiętać, że na zlecenie wystawione w roku 2022 na kod P.099 odbierzemy w roku 2023 worki stomijne w systemie jednoczęściowym lub dwuczęściowym lub płytki stomijne, lub worki do zbiórki moczu (urostomia), lub zestaw do irygacji (kolostomia)

Na sprzęt pielęgnacyjny/ akcesoria trzeba uzyskać nowe zlecenie w kodzie P.141, w którym będzie możliwość odbioru takich artykułów jak: pasty uszczelniające, pudry, paski, półpierścienie, pierścienie o właściwościach uszczelniających lub gojących, produkty do zmywania/ odklejania płytki stomijnej lub do ochrony skóry wokół stomii (tzw druga skóra) lub środki zagęszczające luźną treść jelitową.

Ryczałt miesięczny na kosmetyki to 120 zł z odpłatnością 20%

9. Czy w ramach kodu P.141 będzie można zamówić dezodorant do stomii?

Nie

10. Mam kolostomię i przyznany stopień znaczny niepełnosprawności. Worków na ogół starcza, ale kosmetyków (półpierścienie, pasty itp) już nie. Co powinien wpisać lekarz w zleceniu P.099 i P.141? Jaką krotność w rubryce 1.C.1.7 (liczba sztuk)

Obecnie lekarz ma możliwość zwiększenia limitu i wpisania wielokrotności podstawowego limitu maksymalnie do wysokości 5 /stan na 12 stycznia 2023/. A zatem  pacjent może wnioskować o limit zwiększony od 2 do 5.

11. Czy ponoszoną opłatę 20% można będzie odpisać od podatku w rozliczeniu rocznym PIT?

Tak, o ile nic się nie zmieni w ustawie o podatku dochodowym PIT, będzie można odliczyć te wydatki w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

12. Czy pacjent z kodem ZN47 może mieć zlecenie na Kod P.141 np. x2 limity podstawowe i czy wtedy dopłaca 48zl?

Tak.

Dopłata jest w wysokości 20% od wartości realizowanego zlecenia w przyznanym limicie refundacji.

Przykład:
120zł  x 20% = 24 zł dopłaty i 96 zł refundacji
240zł x 20% = 48 zł dopłaty i 192 zł refundacji

Realizacja w niepełnym limicie:

Np. 180 zł x 20% = 36 zł dopłaty i 144 zł refundacji

Realizacja ponad limit przy założeniu dwóch ryczałtów czyli limitu 240 zł

Np. 300 zł

240zł x 20% = 48 zł dopłaty i 192 zł refundacji

Oraz 300 240 = 60

Refundacja 192 zł

Dopłata 60 + 48 = 108 zł

13. Jakim kodem oznacza się niepełnosprawność w stopniu znacznym?

47NZ, 47ZND, 47DN

14. Czy ryczałt (krotność przy 47ZN) może być w jednym miesiącu np. 1,5 a w drugim 2?

TAK, jeśli zlecenie wystawiane będzie co miesiąc.

Można jednak poprosić o wystawienie zlecenia z dwukrotnym ryczałtem i zrezygnować z części realizacji jeśli nie potrzebujemy w danym okresie pełnego limitu. Nie musimy realizować pełnej przyznanej kwoty ryczałtu.

15. Czy worki do zbiórki moczu są objęte kodem P99U?

Tak

16. Czy jeśli mam więcej niż jedną przetokę i dodatkowe uprawienia mogę odebrać tylko jedno zlecenie p.141 z potrzebnym limitem?

TAK. Wtedy osoba wystawiająca zlecenie określi ilość przetok oraz odpowiednią ilość przysługującego ryczałtu.

Np. 2 przetoki x 2 ryczałty miesięczne dadzą w realizacji miesięcznej 4 ryczałty

17. Czy można otrzymać inną krotność ryczałtu na worki a inną na akcesoria?

TAK. Są to dwa różne zlecenia i powinny być dostosowane do potrzeb zaopatrzenia. Oczywiście zwiększenie ryczałtu przysługuje wyłącznie z dodatkowym kodem uprawnień.

18. Jak technicznie wygląda forma regulowania płatności 20%?

Jeśli zaopatrzenie otrzymujemy droga wysyłkowa to należy dopytać u swojego dostawcy, jakie formy płatności przewiduje. Co do zasady można zapłacić przy dostawie u kuriera lub ustalając kwotę zrobić wcześniej przelew do zamówienia na konto firmy.

Odbierając sprzęt na miejscu w sklepie medycznym dopłatę, co do zasady regulujemy kartą płatniczą lub gotówką.

19. Jeśli pielęgniarka była uprawniona do ordynacji zaopatrzenia stomijnego z kodu P.099, to czy aktualnie jest też uprawniona do ordynowania kodu P.141?

TAK. Pielęgniarki nadal mają uprawnienie do wystawiania zleceń. Został skrócony jednak czas na jaki mogą wystawić zlecenie do 6 miesięcy kontynuacji.

20. Jeśli mam dwie nefrostomie to czy muszę mieć dwa zlecenia?

NIE. Osoba wystawiająca zlecenie określi ilość przetok oraz odpowiednią ilość przysługującego limitu refundacyjnego.

21. Czy przysługuje zwrot dopłaty do P.141 z PEFRON? I jakie trzeba złożyć dokumenty?

Tak. Można się ubiegać o zwrot kosztów związanych z ich zakupem do PCPRu (Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie) lub MOPSu (Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej). Organy te dysponują środkami PFRON, które mogą być przeznaczone na zwrot poniesionych kosztów przez osobę niepełnosprawną.

Jeżeli potrzebujesz pomocy finansowej na pokrycie dopłaty do zakupu, zwracasz się do PCPR, który udzieli dofinansowania ze środków PFRON.

Osoba ubiegająca się o zwrot poniesionych kosztów musi posiadać orzeczenie o niepełnosprawności każdy stopień niepełnosprawności uprawnia do złożenia wniosku

22. Jakie dokumenty trzeba złożyć, aby ubiegać się o dofinansowanie zakupu z PEFRON?

Dokumenty jakie należy ze sobą posiadać ubiegając się o zwrot to:

 

 1. Wniosek o dofinansowanie: wniosku szukaj w PCPR swojego miejsca zamieszkania
 2. Dokument potwierdzający niepełnosprawność (oryginał do wglądu)
 3. Zaświadczenie wystawione przez płatnika lub inny dokument potwierdzający wysokość dochodów
 4. Faktura potwierdzająca zakup, z rozbiciem na kwoty jakie pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) w ramach ubezpieczenia zdrowotnego (refundacja) oraz kwotę jaką zapłacił (dopłacił) świadczeniobiorca (osoba dla której został zakupiony sprzęt)
 5. Kopię zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz z określeniem ceny nabycia ( wyodrębnione musza być kwoty pokryte w ramach refundacji oraz udział własny osoby niepełnosprawnej, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż określony limit finansowania w ramach NFZ)  potwierdzoną za zgodność  przez świadczeniodawcę (realizatora) realizującego zlecenie (np. sklep medyczny) oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji.

23. Jak będzie można realizować płatności za zamówienie z kodu P.141? Czy można ustalić ze sklepem żeby zrobić przelew w oparciu o fakturę elektroniczną przesłaną mailem żeby odbiór od kuriera nie wymagał płatności przy odbiorze?

Wszystko zależy od punktu który realizuje Państwa zlecenie, trzeba uzgodnić przy składaniu zamówienia. Np. w firmie Med4me istnieje taka możliwość.

Jeżeli nie zdecydujecie się Państwo na dokonanie przedpłaty możliwy będzie odbiór przesyłki za pobraniem u kuriera. Płatności u kurierów mogą być realizowane gotówką, kartą lub BLIK-iem, w zależności od tego czy kurier dysponuje terminalem płatniczym czy nie.

24. W jakich przypadkach lekarz może zwiększyć ryczałt z 1 na 1,5 lub więcej?

Trzeba posiadać orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym.

25. Jeżeli chcę zlecenie na sprzęt na 3 miesiące bez dodatkowych uprawnień to lekarz musi wypisać 3 limity?

NIE, Lekarz wpisuje 1 limit i zaznacza okres zlecenia 3 miesiace.

26. Czy jako wdowa po inwalidzie wojennym i posiadając znaczny stopień niepełnosprawności jestem zwolniona z opłaty za środki do pielęgnacji?

NIE, uprawnienia w tym zakresie nie są dziedziczone. Świadczeniobiorcy ze znacznym stopniem niepełnosprawności są jest zobowiązani do dopłaty w wysokości 20%.

27. Czy osoba mająca znaczny stopień niepełnosprawności dopłaca do worków i środków pielęgnacyjnych?

NIE do zaopatrzenia w worki i płytki nie obowiązuje dopłata do wysokości limity.

TAK dopłaca do zlecenia na akcesoria w kodzie P.141 w wysokości 20% realizowanej kwoty w ramach przyznanego limitu refundacji.

28. Czy mając zlecenie wystawione w 2022r. lepiej ubiegać się o dwa nowe zlecenia czy tylko jedno P141, gdyż zlecenie stare przeliczając na worki daje dane nie adekwatne - bardzo duża ilość worków, która miesięcznie i tak nie zostałaby wykorzystana.

Zlecenie z 2022 roku zachowuje ważność. Nie trzeba ubiegać się o nowe. Limit zostanie przeliczony adekwatnie do nowych zasad. W przypadku kiedy został przyznany w ocenie świadczeniobiorcy za wysoki istnieje możliwość odbioru zaopatrzenia w mniejszej ilości, zgodnie z faktycznymi potrzebami stomika.

Należy pamiętać, że na zlecenie wystawione w roku 2022 kod P.099 odbierzemy w roku 2023 worki stomijne w systemie jednoczęściowym lub dwuczęściowym lub płytki stomijne, lub worki do zbiórki moczu (urostomia), lub zestaw do irygacji (kolostomia)

Na sprzęt pielęgnacyjny/ akcesoria trzeba uzyskać nowe zlecenie w kodzie P.141 (pasty uszczelniające, pudry, paski, półpierścienie, pierścienie o właściwościach uszczelniających lub gojących, produkty do zmywania/ odklejania płytki stomijnej lub do ochrony skóry wokół stomii (tzw. druga skóra) lub środki zagęszczające luźną treść jelitową) i wtedy odebrać sprzęt.

Ryczałt miesięczny na kosmetyki to 120 zł z odpłatnością 20%

Nie trzeba realizować pełnej wysokości przyznanego limitu można częściowo adekwatnie do potrzeb.

29. Jeśli syn ma stopień niepełnosprawności znaczny, to obowiązuje go dopłata 20% czy nie do kodu P.141

TAK dopłata obowiązuje.

30. Czy posiadając "stare" zlecenie P99 z ubiegłego roku, muszę udać się do lekarza po dodatkowe zlecenie P141 by w ramach tego nowego zakupić środki do pielęgnacji?

Na sprzęt pielęgnacyjny/ akcesoria trzeba uzyskać nowe zlecenie w kodzie P.141 (pasty uszczelniające, pudry, paski, półpierścienie, pierścienie o właściwościach uszczelniających lub gojących, produkty do zmywania/ odklejania płytki stomijnej lub do ochrony skóry wokół stomii (tzw druga skóra) lub środki zagęszczające luźną treść jelitową) i wtedy odebrać sprzęt.

Ryczałt miesięczny na kosmetyki to 120 zł z odpłatnością 20%

Zasady realizacji zleceń na sprzęt stomijny, czyli jak nie zgubić się w przepisach w drodze do sklepu medycznego?

Sposób liczenia limitu finansowego dla pacjenta z kodem 47ZN / 47ZDN

>> Pobierz

 

Warszawa, 2 stycznia 2023

Do wszystkich zainteresowanych,

Z dniem 1 stycznia zmianie ulegają limity refundacji na zaopatrzenie w wyroby stomijne.

System refundacyjny sprzętu stomijnego obowiązujący od stycznia 2023 r. podstawa prawna

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (DZIENNIK USTAW 2022 R. POZ. 2319)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego

Wprowadzono dwa oddzielne zlecenia na zaopatrzenie stomijne:

 1. Kod P.099

worki stomijne w systemie jednoczęściowym lub dwuczęściowym lub płytki stomijne, lub worki do zbiórki moczu (urostomia), lub zestaw do irygacji (kolostomia)

 1. Kod P.141

Wyroby stomijne (pasty uszczelniające, pudry, paski, półpierścienie, pierścienie o właściwościach uszczelniających lub gojących, produkty do zmywania/ odklejania płytki stomijnej lub do ochrony skóry wokół stomii (tzw druga skóra) lub środki zagęszczające luźną treść jelitową)

Kody zaopatrzenia i limity

 1. Worki i płytki, bez dopłat (kod refundacji P.099):

Kolostomia P.099.K wartość refundacji  450 zł

Ileostomia P.099.I wartość refundacji   450 zł

Urostomia P.099.U wartość refundacji   530 zł

Inne przetoki P.099.IP wartość refundacji   450 zł

 1. Akcesoria stomijne konieczność dopłaty w wysokości 20% od wartości pobieranego w ramach zlecenia sprzętu (kod refundacji P.141):

Kolostomia P.141.K wartość refundacji   120 zł

Ileostomia P.141.I wartość refundacji   120 zł

Urostomia P.141.U wartość refundacji   120 zł

Inne przetoki P.141.IP wartość refundacji   120 zł

Jednorazowe zlecenie dla nowo wyłonionej stomii w wysokości podwójnego miesięcznego limitu refundacyjnego:

 1. Worki i płytki, bez dopłat w ramach limitu refundacji (kod refundacji P.099A):

Kolostomia P.099A.K wartość refundacji    900 zł

Ileostomia P.099A.I wartość refundacji    900 zł

Urostomia P.099A.U wartość refundacji   1.060 zł

Inne przetoki P.099A.IP wartość refundacji   900 zł

 1. Akcesoria stomijne w przypadku nowo wyłonionej stomii-zlecenie jednorazowe z podwójnym limitem, z dopłatą pacjenta 20% (kod refundacji P.141A):

Kolostomia P.141A.K wartość refundacji   240 zł

Ileostomia P.141A.I wartość refundacji   240 zł

Urostomia P.141A.U wartość refundacji    240 zł

Inne przetoki P.141A.IP wartość refundacji   240 zł

 

Sposób liczenia limitu finansowego dla pacjenta z kodem 47ZN / 47ZDN

Zlecenie dla osób z dodatkowymi uprawnieniami dającymi uprawnienia do zwiększenia limitu refundacji 47ZN/47ZND/ 47DN

Wyliczenie przysługującego limitu refundacji jest pomnożeniem ilości przetok i miesięcznego limitu dla rodzaju stomii oraz liczby sztuk (ilości wielokrotności limitu podstawowego np. 3)

Wartość limitu x liczba przetok x liczba wielokrotności limitu

 1. n 450 zł (wartość limitu podstawowego dla kolostomii) x 1 przetoka (ilość posiadanych przetok) x ilość przyznanego limitu 1,5

= 450 x 1 x 1,5 =  675 zł wartość miesięcznego limitu refundacji

 1. n 530 zł (wartość limitu podstawowego dla urostomii) x 1 przetoka (ilość posiadanych przetok) x ilość przyznanego limitu 2

= 530 x 1 x 2 =  1.060 zł wartość miesięcznego limitu refundacji

Od 1 stycznia 2023 nie odnosimy się już do ilości sztuk na zleceniu, posługujemy się wielokrotnością limitu podstawowego (dopuszcza się wartość do jednego miejsca po przecinku np. 1,5 oznacza półtora limitu podstawowego)

W przypadku pytań pozostajemy do dyspozycji 800 633 463

Jak wystawić zlecenie z dodatkowymi uprawnieniami

Sposób liczenia limitu finansowego dla pacjenta z kodem 47ZN / 47ZDN

Liczbę sztuk ze zlecenia mnożymy przez cenę za sztukę, co mnożymy przez liczbę miesięcy zaopatrzenia, w ten sposób otrzymujemy limit refundacji.

Wartościowe miesięczne limity w zależności od rodzaju stomii:

o   kolostomia 300 zł

o   ileostomia 400 zł

o   urostomia 480 zł

Z uwagi na zapis 90 szt. w ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z dnia 17 grudnia 2013 r.) Dz.U.2013.1565, aby wystawić zlecenie z dodatkowym kodem uprawnienia 47ZN / 47ZDN, na który przysługuje zwiększony limit na zaopatrzenie, należy wyliczyć cenę za sztukę w zależności od rodzaju stomii:

o   kolostomia 300 zł / 90 = 3,3333 zł/ 1 szt.

o   ileostomia 400 zł / 90 = 4,4444 zł/ 1 szt.

o   urostomia 480 zł / 90 =  5,3333 zł / 1 szt.

A następnie uzyskaną wycenę za szt. należy pomnożyć przez liczbę zleconych przez lekarza sztuk oraz liczbę miesięcy zaopatrzenia czyli:

Przykładowe zlecenie na KOLOstomię (p.099.K)

Liczba sztuk na zleceniu x 3,3333 zł x liczba miesięcy = LIMIT refundacji

Np. 180 x 3,3333 zł x 1 (dla jednomiesięcznego zaopatrzenia) = 599,99 zł

Oznacza to, że pacjent z kodem uprawnień dodatkowych 47ZN lub 47ZDN otrzyma podwójny limit refundacyjny na zaopatrzenie. W tej kwocie będzie mógł zaopatrzyć się w potrzebny sprzęt stomijny.

Przykładowe zlecenie na ILEOstomię (p.099.I)

Liczba sztuk na zleceniu x 4,4444 zł x liczba miesięcy = LIMIT refundacji

Np. 180 x 4,4444 zł x 1 (dla jednomiesięcznego zaopatrzenia) = 799,99 zł

Oznacza to, że pacjent z kodem uprawnień dodatkowych 47ZN lub 47ZDN otrzyma podwójny limit refundacyjny na zaopatrzenie. W tej kwocie będzie mógł zaopatrzyć się w potrzebny sprzęt stomijny.

Przykładowe zlecenie na UROstomię (p.099.U)

Liczba sztuk na zleceniu x 5,3333 zł x liczba miesięcy = LIMIT refundacji

Np. 180 x 5,3333 zł x 1 (dla jednomiesięcznego zaopatrzenia) = 959,99 zł

Oznacza to, że pacjent z kodem uprawnień dodatkowych 47ZN lub 47ZDN otrzyma podwójny limit refundacyjny na zaopatrzenie. W tej kwocie będzie mógł zaopatrzyć się w potrzebny sprzęt stomijny.

Należy zwrócić uwagę, iż wpisana ilość sztuk na zleceniu nie ma nic wspólnego z ilością otrzymanego w refundacji sprzętu, a stanowi jedynie podstawę do wyliczenia kwoty, w ramach której stomik pobierze zaopatrzenie

W przypadku pytań pozostajemy do dyspozycji 800 633 463

Od kiedy należą mi się worki?

Dopóki jesteś pacjentem oddziału, na którym wyłoniono Ci stomię, o zabezpieczenie stomii dba szpital. Sprzęt stomijny powinieneś odebrać jak najszybciej po wyjściu ze szpitala. Zawsze wydawany jest na pełne miesiące, nie ma znaczenia czy opuszczasz szpital pierwszego, czy ostatniego dnia miesiąca. W przypadku nowych stomików każdy worek jest na wagę złota, bo wszystkiego trzeba się nauczyć, więc jeśli wyjście zaplanowano pod koniec miesiąca dopilnuj jak najszybszego otrzymania zlecenia, aby móc je zrealizować i odebrać przysługujący Ci już w tym miesiącu limit.

Kto da mi pierwsze zlecenie?

Pierwsze zlecenie otrzymasz wraz z wypisem ze szpitala.

Jak wygląda takie zlecenie?

Prawidłowo wystawione zlecenie na sprzęt stomijny musi zawierać:
    Pieczęć przychodni/szpitala i osoby wystawiającej oraz jej podpis
    Dane osobowe pacjenta z numerem PESEL
    Liczbę porządkową wyrobu medycznego. W przypadku stomii jest to P.099
    W polu Liczba sztuk: według limitu
    W polu Określenie wyrobu medycznego wraz z pisemnym uzasadnieniem: numer schorzenia wg klasyfikacji ICD 10 oraz jednoznacznie opisany rodzaj stomii
    W polu Miesiąc, którego dotyczy zaopatrzenie comiesięczne: należy wpisać maksymalnie trzy miesiące kalendarzowe, na które ma zostać wydany sprzęt
Każda poprawka naniesiona w części, którą wypełnia osoba uprawniona do wystawienia zlecenia musi być potwierdzona jej pieczęcią i parafką. Uchybienia formalne mogą być przyczyną odmowy potwierdzenia pierwszego zlecenia w NFZ lub odmowy realizacji w sklepie medycznym.

Jak prawidłowo wypełnić zlecenie na sprzęt stomijny wzór

Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne pobierz

(Nie musisz mieć już wersji papierowej zlecenia, wystarczy że będziesz maił/miała 13 to cyfrowy kod nadany przy wypisywaniu przez lekarza elektronicznie zlecenia)

Czy od razu idę je realizować jak zwykłą receptę?

Jeśli zlecenie pozytywnie przeszło weryfikację online oraz ma nadany unikalny numer identyfikujący i kod kreskowy, możesz je od razu przekazać do sklepu medycznego.

Do sklepu możesz udać się osobiście lub możesz zrobić to telefonicznie.

Zlecenie jednorazowo możesz zrealizować maksymalnie na 6 miesięcy ale nie musisz, to Ty wybierasz za jaki okres chcesz otrzymać sprzęt. Minimalny okres to jeden miesiąc.

I za każdym razem muszę jeździć do NFZ-tu?

Teraz nie musisz co roku udawać się do placówki NFZ w celu przedłużenia zlenienia, wystarczy że udasz się lub zadzwonisz do swojego lekarza który poda Ci nowy 13 to cyfrowy kod zlecenia.

Wyjątki dla których będzie konieczna wizyta w NFZ to:

 1. Chciałbyś zmienić placówkę gdzie realizujesz zlecenie a lekarz nie może anulować obecnego zlecenia. NFZ na twoja prośbę może je anulować za niego. Anulowanie zlecenia dotyczy tylko niezrealizowanych jeszcze okresów na zaopatrzenie.

Mój lekarz, czyli kto?

Pierwsze zlecenie wystawia chirurg, a potem może to być twój lekarz pierwszego kontaktu. Pełną listę uprawnionych do wystawiania zleceń zawiera Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie:
    Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej
    Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej
    Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej
    Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów
    Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej lub onkologii i hematologii dziecięcej
    Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej
    Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii
    Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych
    Felczer ubezpieczenia zdrowotnego
    W przypadku urostomii także Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie urologii lub urologii dziecięcej
    Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wykonywania tych świadczeń
    Pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej
    Kontynuacja zlecenia przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, przez okres do 12 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medyczne

Co i ile mogę odebrać?

Ustawodawca określił jednoznacznie, że dla każdego rodzaju stomii jest miesięczny limit kwotowy:

kolostomia /stomija na jelicie grubym/ 300 zł,

ileostomia /stomia na jelicie cienkim / 400 zł,

urostomia /stomia na układzie moczowym/ 480 zł.

Przewidzianą limitem kwotę refundacji możesz przeznaczyć np. na woreczki, płytki lub środki do pielęgnacji stomii i skóry wokół niej. W dobrym sklepie medycznym możesz skorzystać z podpowiedzi profesjonalistów, którzy mają doświadczenie ze względu na pracę z wieloma stomikami i szerokim spojrzeniem na różnorodność ich problemów, ale ostateczna decyzja zawsze należy do Ciebie i zależy od Twoich preferencji oraz rodzaju odbieranego sprzętu oraz tego na jaki czas go odebrać. Pamiętaj, że sprzęt musi pasować do Twojej stomii.

Jakie są dodatkowe uprawnienia do odbioru sprzętu refundowanego?

Kod 47ZN (orzeczenie o niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia) , Kod 47ZND (orzeczenie o niepełnosprawności dla osób poniżej 16 roku życia),  Kod 47DN (ustawa Za Życiem)

Posiadając te uprawnienia, przysługuje Ci zwiększony miesięczny limit na sprzęt stomijny.

Ale jak zapanować nad czasem?

Od 1 stycznia 2020 r. zlecenia można wystawiać nawet na 12 miesięcy, ale Ty decydujesz na jaki okres chcesz odebrać sprzęt. Jednorazowo możesz odebrać nawet sześciomiesięczny limit. Jednak jeśli jesteś początkującym stomikiem lub zauważasz jakieś problemy ze stomią i nadal jesteś w trakcie dopasowywania odpowiedniego dla siebie sprzętu, sugerujemy odbiór w mniejszych częściach. Raz pobrane przez sklep zlecenie miejscu będzie czekało na Twoją decyzję odbioru kolejnego pakietu sprzętu. Musisz tylko pamiętać, że zlecenia nie można zrealizować wstecz. Jeśli zapomnisz odebrać limitu na jakiś miesiąc, wówczas ten limit przepada. Najmniejszym okresem odbioru jest miesiąc.

Jak mam zdecydować, co jest mi potrzebne?

Pierwsze wskazówki takie jak: rozmiar sprzętu, sugestie na temat potrzebnych środków do pielęgnacji skóry wokół stomii, typ sprzętu (jednoczęściowy czy dwuczęściowy) oraz rodzaj płytki (płaska lub wypukła).,powinieneś otrzymać na oddziale. Pierwszorazowe zaopatrzenie w sprzęt stomijny najlepiej odebrać na jeden miesiąc i obserwować jak się sprawdza, czy nie powoduje podrażnień. Dobrze jest zapisywać, co było zastosowane aby ułatwić sobie zamówienie właściwego zestawu przy kolejnej realizacji.

Gdzie mogę zrealizować zlecenie?

Zlecenie można zrealizować w sklepie medycznym, który ma podpisaną umowę z NFZ. Każdy oddział wojewódzki NFZ-tu publikuje na swoich stronach listę sklepów medycznych ze wskazaniem jakie grupy wyrobów medycznych mogą wydawać na refundację. Lista oddziałów wojewódzkich jest dostępna pod linkiem: https://www.nfz.gov.pl/. Czasem zdarza się, że sprzęt stomijny znajdziesz w aptece, ale są to rzadkie sytuacje.

Czy wszędzie dostanę to samo?

Sklepy medyczne podlegają podobnym mechanizmom rynkowym jak inne placówki handlowe, a co za tym idzie mają zróżnicowany asortyment i ceny. Warto zatem korzystać z oferty tych sklepów, które mają najszerszą ofertę, a w razie potrzeby umożliwiają realizację zaopatrzenia w sprzęt stomijny różnych marek w ramach tego samego zlecenia. Wybór dobrze zaopatrzonego sklepu medycznego stał się teraz bardzo ważny, ponieważ zlecenia są wystawiane na długie terminy, a zmiana punktu odbioru sprzętu wymaga kolejnej wizyty u lekarza, celem anulowania zlecenia i wystawienia nowego.

Moje worki nie sprawdzają się, chcę je wymienić.

Wymiany sprzętu stomijnego odebranego w ramach refundacji można dokonać za pośrednictwem najbliższego oddziału NFZ. Napisz pismo wyjaśniające z jakiego powodu chcesz dokonać wymiany. Dalsze kroki można podjąć po otrzymaniu informacji zwrotnej. Taka procedura wchodzi do praktyki razem z wprowadzeniem nowych zleceń. Istnieje również możliwość kontaktu z punktem odbioru sprzętu i zapytania o możliwość wymiany, natomiast jest to zależne od dobrej woli sprzedawcy.

Kiedy należy mi się następne zlecenie w ramach refundacji?

Przed przekazaniem zlecenia do realizacji spisz sobie końcową datę realizacji zlecenia ostatni miesiąc, który obejmuje dane zlecenie. Po jej upłynięciu musisz pójść po lekarza po nowe zlecenie na kolejne miesiące lub skontaktuj się ze swoim lekarze telefonicznie aby podał Ci Kod uprawniający do kolejnych odbiorów.

Kiedy mam pójść po kolejne zlecenie?

Najlepiej jeśli zaplanujesz wizytę u lekarza w miesiącu poprzedzającym okres (miesiąc), na jaki chcesz zrealizować kolejne zlecenie. Zabezpieczysz się w ten sposób przed niespodziewanymi sytuacjami, które uniemożliwią wizytę jak choroba czy urlop. Możesz też spokojnie odbyć tę wizytę do końca miesiąca, na który chcesz odebrać sprzęt.

Kiedy mogę zrealizować zlecenie?

Zlecenie możesz przekazać do sklepu od razu po otrzymaniu go od lekarza, ale zrealizować je można najwcześniej pierwszego dnia roboczego miesiąca, na jaki zostało wystawione. Pamiętaj, że jeśli zlecenie wystawiono na kwartał np. na styczeń, luty, marzec: całość sprzętu odbierzesz tylko w styczniu, w lutym już tylko na dwa miesiące, a jeśli przyjdziesz ze zleceniem w marcu otrzymasz sprzęt już tylko na miesiąc.

Kończy mi się sprzęt! Co teraz?

Sprawdź, czy już wyczerpałeś możliwości odbioru sprzętu refundowanego. Jeśli tak, musisz zrobić zakupy za gotówkę.

Mam dwie stomie. Miesięczny limit dotyczy człowieka czy stomii?

Miesięczny limit zawsze jest przyporządkowany do stomii. Jeśli są to stomie tego samego rodzaju, np. dwie urostomie, to w polu I.C.1.7 Liczba sztuk na miesiąc osoba wystawiająca zlecenie musi wpisać podwójną ilość, czyli 180. Natomiast jeśli są to dwie różne stomie, np. urostomia i kolostomia, do każdej z nich należy wystawić odrębne zlecenie.

Wychodzę ze szpitala tuż przed końcem miesiąca. Od kiedy należą mi się worki?

Sprzęt stomijny wydawany jest zawsze na pełne miesiące, nie ma znaczenia, czy opuszczasz szpital pierwszego, czy ostatniego dnia miesiąca. Jeśli wyjście zaplanowano pod koniec miesiąca, dopilnuj żeby wyjść ze szpitala ze zleceniem na trwający miesiąc i jak najszybciej przekaż zlecenie  do realizacji w wybranym sklepie medycznym, aby odebrać sprzęt jeszcze na bieżący miesiąc. W przypadku nowych stomików, którzy jeszcze uczą się wymiany worków i płytek, każdy worek jest na wagę złota. Warto także wypróbować środki do pielęgnacji skóry wokół stomii i akcesoria zapewniające stomikowi dyskrecję i komfort funkcjonowania ze stomią.

Co jest refundowane?

W Polsce jest dostępna szeroka gama sprzętu stomijnego z możliwością odbioru w ramach refundacji. Dostępność różnych marek zależy od decyzji właścicieli poszczególnych sklepów medycznych. Szukaj takich sklepów, które mają najszerszą ofertę i mogą wydawać sprzęt różnych marek na jednym zleceniu. Potwierdzenie jakie marki są refundowane, uzyskasz dzwoniąc pod numer bezpłatnej infolinii naszej Fundacji: 800 633 463.

Mój sklep nie ma wszystkiego, co chcę. Czy mogę podzielić zlecenie między dwa różne sklepy?

Tego samego zlecenia nie można realizować w różnych sklepach. Jeśli chcesz zmienić miejsce realizowania zleceń możesz dotychczasowe zlecenie zamknąć w najbliższym oddziale NFZ i pójść po kolejne zlecenie do lekarza lub obie czynności wykonać od razu u lekarza. Taka zmiana nie wiąże się z jakimikolwiek kosztami. Pamiętaj, że nie możesz wycofać zrealizowanego zlecenia. Zmiana będzie dotyczyła kolejnych, niezrealizowanych miesięcy.

Mój sklep ma dużo sprzętu, ale na zlecenie mogę odbierać tylko jedną markę.

Podstawą do realizacji zleceń na sprzęt refundowany jest umowa zawierana przez sklep z oddziałem NFZ. Do niej sporządzana jest lista wyrobów medycznych, które będą wydawane w danej placówce. Każdy ze sklepów samodzielnie decyduje jakie wyroby medyczne będzie miał w swojej ofercie. Z uwagi na zmieniające się potrzeby odnośnie zaopatrzenia stomii warto jest wybrać punkt realizacji zleceń, który dysponuje szeroką ofertą wyrobów stomijnych różnych firm, zapewni to większy komfort gdyby za pierwszym razem dobrany sprzęt przestał się sprawdzać. Jest to szczególnie ważne dla osób, które dopiero zaczynają życie ze swoją nowowyłonioną stomią lub są w trakcie intensywnego leczenia, jak np. chemioterapia. W ramach jednego zlecenia możesz odebrać sprzet różnych marek, upewnij się więc, że wybrany przez Ciebie punkt daje taka możliwość.

Czy jestem związany z jednym sklepem medycznym, z jedną marką?

Decyzja co, na jaki czas i gdzie ma być zrealizowane zlecenie zawsze leży po stronie stomika. Nawet jeśli przez pewien czas odbierasz sprzęt w jednym miejscu, możesz w kolejnych miesiącach wybrać innego dostawcę lub inną markę jak również mieszać marki sprzętu na tym samym zleceniu. Zmiana nie wiąże się z żadnymi kosztami i utratą prawa do refundacji. Obecnie zmiana punktu realizacji zlecenia na zaopatrzenie w sprzęt stomijny powoduje konieczność wizyty u lekarza i uzyskanie nowego zlecenia nawet jeśli obecnie posiadane jest jeszcze ważne. Trzeba jednak najpierw anulować bieżące zlecenie na niezrealizowane miesiące i poprosić o wystawienie nowego.

Mam sytuację awaryjną, skąd wziąć dodatkowy sprzęt?

Jeśli po wyjściu z domu okazało się, że podręczna saszetka z workami na zmianę leży ciągle na łazienkowej półce, nie panikuj. Sprzęt stomijny wydawany na zlecenie jest refundowany, ale jeżeli potrzebujesz pilnie nabyć np. worki stomijne i wszelkie inne akcesoria, to są one dostępne w dowolnym momencie i dowolnej ilości za gotówkę. Apteki raczej nie mają w ofercie wyrobów medycznych, zwłaszcza tak specyficznych jak sprzęt stomijny, więc od razu nastaw się na poszukiwanie najbliższego sklepu medycznego. Tam na pewno coś znajdziesz, choć nie zawsze możesz liczyć, że będzie to Twój ulubiony zestaw.

Czy każde zlecenie muszę zrealizować?

Nie, nie masz takiego obowiązku. Odbiór refundowanego sprzętu jest prawem stomika, z którego należy skorzystać. To doskonała informacja, że nie masz teraz żadnych problemów ze stomią i skórą. Pamiętaj jednak, że nawet zmiany w diecie mogą wpływać na gorszą przyczepność płytek, a w konsekwencji problemy ze skórą. W sytuacji, gdy z jakiegoś powodu zabraknie Ci sprzętu, nie będziesz mógł wrócić z prośbą o realizację zlecenia na miniony miesiąc. Sprzęt będzie wtedy trzeba kupić za gotówkę.

Czy muszę odebrać sprzęt osobiście?

Na szczęście możesz poprosić o wsparcie innej osoby i wysłać do sklepu członka rodziny, wolontariusza, sąsiadów. Istnieje też możliwość otrzymywania zaopatrzenia wysyłkowo. Zapytaj o taką możliwość i zasady swojego dostawę. Nie obawiaj się, że taka paczka przyciągnie nadmierną uwagę osób postronnych. Są to zazwyczaj zwykłe paczki kurierskie, które nie sugerują jaka jest zawartość.

Co to jest eZMW?

Ten skrót oznacza nowy system do wystawiania i potwierdzania zleceń na wyroby medyczne online.

Jak realizować zlecenie dla osoby z dodatkowymi uprawnieniami 47ZN lub 47DN?

Nowe zlecenia można wystawiać nawet na 12 miesięcy, ale w przypadku osób z dodatkowymi uprawnieniami, może być to utrudnienie, ponieważ z góry należy określić ilość odbieraną co miesiąc. Jeśli stomia sprawia dużo kłopotów, warto brać zlecenia na krótsze okresy i szacować potrzeby. Obecnie nie można otrzymać i zrealizować dodatkowego zlecenia w miesiącu, w którym już raz zostało zrealizowane.

Jeśli masz długoterminowe zlecenie, a potrzeby stomii znacząco zmieniły się i ilość sprzętu podana na zleceniu nie odpowiada już pierwotnym potrzebom, wycofaj je w NFZ lub gabinecie lekarskim i poproś lekarza o wystawienie nowego.

Mam zlecenie na 12 miesięcy. Jak mam je odebrać/zrealizować?

Nie martw się, takie zlecenie możesz odbierać tak jak jest to wygodne dla Ciebie, a więc na nie mniej niż jeden miesiąc, ale nie więcej niż 6 miesięcy. Jeśli masz wystarczająco dużo miejsca i znasz swoją stomię, możesz jednorazowo odebrać zapas nawet na 6 miesięcy. Co więcej wystarczy, że po upływie okresu, na który odebrałeś sprzęt skontaktujesz się ze sklepem, w którym odebrałeś pierwszą część zlecenia i poprosisz o realizację kolejnej części otrzymasz zaopatrzenie na kolejny okres w ramach wstawionego zlecenia. Oczywiście możesz zdecydować jaki rodzaj sprzętu chcesz odebrać, nie musi to być dokładnie to samo co porzednim razem. Nadal możesz zdecydować na ile miesięcy chcesz teraz odebrać sprzęt. Ważną kwestią jest, aby pamiętać kiedy kończy się okres na jaki lekarz wystawił zlecenie na sprzęt stomijny i w odpowiednim czasie zgłosić się po nowe zlecenie.

Mhm. Czyli: jeśli wyłoniono mi kolostomię i wychodzę ze szpitala 26 lipca ze zleceniem na trzy miesiące to

Zwróć tylko uwagę, czy zlecenie wydano na lipiec, sierpień, wrzesień! Teraz udaj się do wybranego sklepu medycznego i dobierz potrzebny sprzet stomijny. Zaopatrzenie możesz zrealizować na miesiąc, dwa lub trzy to Twój wybór. Pamiętaj, że możesz zadzwonić do wybranego punktu i poprosić o realizację zlecenia droga wysyłkową podając unikany kod numeryczny ze zlecenia. Po kolejne zlecenie możesz pójść do lekarza pierwszego kontaktu już we wrześniu.

Kto może odebrać większą ilość sprzętu stomijnego?

Więcej sprzętu stomijnego mogą otrzymać:

 • osoby do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,

 • dzieci do 16 roku życia, u których orzeczono niepełnosprawność, które mają w orzeczeniu zapisany punkt 7 i 8, które mówią o tym, że konieczna jest stała lub długotrwała opieka lub pomoc innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczny jest stały współudział na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

 • osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Te grupy pacjentów uzyskały prawo do szybszego dostępu do świadczeń zdrowotnych oraz mogą częściej realizować zlecenia na refundowane wyroby medyczne.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem

 • Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności

 • Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Co w praktyce oznacza zniesienie limitów czasowych?

Osoby korzystające ze środków pomocniczych przysługujących comiesięcznie, takich jak sprzęt stomijny, cewniki, pieluchy czy worki do zbiórki moczu mogą odbierać teraz więcej sztuk w miesiącu na jednym zleceniu. Uprawnia je do tego uzyskany kod 47ZD lub 47DN, trzeba mieć jednak takie orzeczenie i odpowiednio wystawione zlecenie na zaopatrzenie uwzględniające większa ilość.  Trzeba pamiętać że zlecenie na dany miesiąc można zrealizować wyłącznie raz. Jeśli okaże się że przyznana na zleceniu ilość jest niewystarczająca, bieżące zlecenie trzeba zamknąć anulować na niezrealizowane okresy i poprosić lekarza o wystawienie nowego zlecenia.

Jak skorzystać z prawa do większej ilości sprzętu stomijnego?

Należy udać się do lekarza po nowe zlecenie, na którym lekarz wpisze zwiększoną ilość sztuk. W przypadku sprzętu stomijnego należy wpisać wielokrotność liczby 90.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie w przypadku stomii można odebrać miesięcznie: Worki stomijne samoprzylepne jednorazowego użycia w ilości do 90 sztuk w systemie jednoczęściowym lub w równowartości ich kosztu worki i płytki w systemie dwuczęściowym lub inny sprzęt stomijny: zestawy irygacyjne, nocne zbiorniki na mocz, pasty, pudry oraz paski, półpierścienie, pierścienie o właściwościach uszczelniających lub gojących, produkty do usuwania sprzętu stomijnego lub do ochrony skóry wokół stomii.

Można to wyliczyć według takiego wzoru:

90 sztuk x wielokrotność limitu x ilość miesięcy, na które realizuje się zlecenie = ilość do wpisania na zlecenie

Np. 90 sztuk x 2 x 3 = 540 sztuk

Z nowym zleceniem, dotychczasową kartą zaopatrzenia comiesięcznego oraz dokumentem potwierdzającym stan zdrowia (odpowiednio: zaświadczeniem lekarskim, orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności) należy udać się do Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wizyta w NFZ jest konieczna, aby uzyskać potwierdzenie zlecenia i by wpisano na zlecenie oraz kartę zaopatrzenia comiesięcznego kod uprawnienia dodatkowego (47DN lub 47ZN).

Ze zleceniem oraz kartą zaopatrzenia z dopisanym kodem uprawnienia dodatkowego można pójść do sklepu medycznego po sprzęt.

Jeśli ta lista nie wyczerpała Twoich pytań, skontaktuj się z nami, odpowiemy na nie.
biuro@stomalife.pl bezpłatna infolinia 800 633 463

Znajdź nas na
Znajdź nas na
Znajdź nas na