Zmiany dotyczące realizacji zaopatrzenia w wyroby medyczne

Cze 202323

16 czerwca w Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego.

Zmienione przepisy wchodzą w życie 1 lipca 2023 roku.

Wg argumentacji resoru zdrowia „Zaproponowane zmiany wynikają z konieczności wskazania rodzaju i numeru dokumentu uprawniającego pacjenta do  uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej w każdym przypadku, w którym potwierdzenie prawa do świadczeń następuje w  sposób inny niż za pośrednictwem systemu Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ)”.

Co nakłada na świadczeniodawców-sklepy medyczne, czy innych realizatorów świadczeń, obowiązek dodawania w systemie realizacji zleceń- E-ZWM, informacji o sposobie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z art. 50 ust. 1–3, 6 albo ust. 9 ustawy o świadczeniach, a w przypadku przedstawienia dokumentu w postaci papierowej potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej – wymagane jest także dane identyfikujące ten dokument, zgodnie z zakresem danych identyfikujących dokument potwierdzający prawo do świadczeń, określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 190 ust. 1 tej ustawy;

Jakie inne zmiany dla Świadczeniobiorcy wnosi wchodząca w życie od 01-07-2023 r. nowelizacja?

 • Dla osób wystawiających zlecenie na zaopatrzenie, wprowadzany został obowiązek dodawania na zleceniu w punkcie I.C.13 informacji zawierającej uzasadnienie medyczne, przyznania większej liczby sztuk wyrobu medycznego w przypadku pacjentów posiadających uprawnienia dodatkowe: 47ZN, 47DN albo 47ZDN
 • Zachodzi zmiana w zakresie udzielenia pacjentowi informacji, dotyczącej wydłużenia okresu użytkowania wyrobu medycznego, proporcjonalnie do wykorzystanej części limitu naprawy, z zaokrągleniem w dół do pełnego miesiąca, w przypadku dokonania naprawy i  wykorzystania części lub całości limitu naprawy. Określono, że zlecenie zawierać będzie potwierdzenie udzielenia tej  informacji. Dzięki temu możliwa jest realizacja z obowiązku składania przez pacjenta czytelnego podpisu potwierdzającego zapoznanie się z informacją o wydłużeniu okresu użytkowania wyrobu medycznego.

W projekcie dodano zmiany dotyczącej informacji o osobie upoważnionej przez osobę uprawnioną do wystawienia zlecenia w postaci elektronicznej, co oznacza, że  na zleceniu umieszczone zostaną informacje  o osobie uprawnionej do wystawienia zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne:

 1. a) numer prawa wykonywania zawodu,
 2. b) imię (imiona) i nazwisko,
 3. c) podpis, jeżeli dotyczy,
 4. d) data wystawienia zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne;”,

Dodaje się pkt 7a w brzmieniu: „7a) informacje o osobie upoważnionej, o której mowa w art. 41a ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1731, z późn. zm.2)), do wystawienia zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne w postaci elektronicznej, jeżeli dotyczy:

 1. a) numer PESEL,
 2. b) imię (imiona) i nazwisko,
 3. c) podpis,
 4. d) data wystawienia zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne;”,
 • W projekcie dodano także zmiany, które dotyczą realizacji zlecenia przez sklep medyczny. W związku z planowanym uruchomieniem systemu „e-zleceń” rezygnuje się z konieczności składania odręcznego podpisu przez  świadczeniodawcę realizującego zlecenie.

Zmiana ta zachodzi  z uwagi na utrudnienia techniczne, a także koszty jakie musieliby ponieść realizatorzy w związku z  wprowadzeniem podpisów elektronicznych, w przypadku pozostawienia regulacji w obecnie obowiązującym kształcie.

Wszystkie Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, które przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zostały:) wystawione lub wystawione i potwierdzone, lub częściowo zrealizowane – zachowują ważność.

Zlecenia naprawy wyrobów medycznych, które przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zostały: 1) wystawione lub 2) wystawione i potwierdzone – zachowują ważność.

Pełna treść dokumentu: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego

Opracowanie Katarzyna Szczepańska

21 czerwca 2023

Znajdź nas na
Znajdź nas na
Znajdź nas na