Zasady refundacji stomia 2023

Sty 202303

System refundacyjny sprzętu stomijnego obowiązujący od stycznia 2023 r. podstawa prawna

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (DZIENNIK USTAW 2022 R. POZ. 2319)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego

Wprowadzono dwa oddzielne zlecenia na zaopatrzenie stomijne:

 1. Kod P.099

worki stomijne w systemie jednoczęściowym lub dwuczęściowym lub płytki stomijne, lub worki do zbiórki moczu (urostomia), lub zestaw do irygacji (kolostomia)

 

 1. Kod P.141

Wyroby stomijne (pasty uszczelniające, pudry, paski, półpierścienie, pierścienie o właściwościach uszczelniających lub gojących, produkty do zmywania/ odklejania płytki stomijnej lub do ochrony skóry wokół stomii (tzw druga skóra) lub środki zagęszczające luźną treść jelitową)

Kody zaopatrzenia i limity

 1. Worki i płytki, bez dopłat (kod refundacji P.099):

      Kolostomia P.099.K – wartość refundacji –  450 zł

Ileostomia P.099.I – wartość refundacji –   450 zł

Urostomia P.099.U – wartość refundacji –   530 zł

Inne przetoki P.099.IP – wartość refundacji –   450 zł

 1. Akcesoria stomijne konieczność dopłaty w wysokości 20% od wartości pobieranego w ramach zlecenia sprzętu (kod refundacji P.141):

Kolostomia P.141.K – wartość refundacji –   120 zł

Ileostomia P.141.I – wartość refundacji –   120 zł

Urostomia P.141.U – wartość refundacji –   120 zł

Inne przetoki P.141.IP – wartość refundacji –   120 zł

Jednorazowe zlecenie dla nowo wyłonionej stomii w wysokości podwójnego miesięcznego limitu refundacyjnego:

 1. Worki i płytki, bez dopłat w ramach limitu refundacji (kod refundacji P.099A):

Kolostomia P.099A.K – wartość refundacji –    900 zł

Ileostomia P.099A.I – wartość refundacji –    900 zł

Urostomia P.099A.U – wartość refundacji  –  1.060 zł

Inne przetoki P.099A.IP – wartość refundacji  –  900 zł

 1. Akcesoria stomijne w przypadku nowo wyłonionej stomii-zlecenie jednorazowe z podwójnym limitem, z dopłatą pacjenta 20% (kod refundacji P.141A):

      Kolostomia P.141A.K – wartość refundacji  –  240 zł

Ileostomia P.141A.I – wartość refundacji  –  240 zł

Urostomia P.141A.U – wartość refundacji  –   240 zł

Inne przetoki P.141A.IP – wartość refundacji  –  240 zł

Od kogo możemy otrzymać zlecenie na wyroby stomijny – czyli kto może wystawić zlecenie na sprzęt stomijny P.99 ; P.141, P.99A ; P.141A

Zlecenie może wystawić również lekarz  posiadający specjalizację w dziedzinie:

 • chirurgii ogólnej
 • chirurgii dziecięcej
 • chirurgii onkologicznej
 • onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów
 • onkologii klinicznej lub onkologii i hematologii dziecięcej-
 • Lekarz POZ
 • medycyny rodzinnej
 • Pediatrii
 • chorób wewnętrznych
 • Laryngologii
 • Felczer ubezpieczenia zdrowotnego
 • lekarz urologii lub urologii dziecięcej (na URO i KOLO)
 • W przypadku urostomii, kolostomii i ileostomii także lekarz posiadający specjalizację
  w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej lub ginekologii onkologicznej
 • lekarz ze specjalizacją z gastroenterologii- tylko na KOLO i ILEO
 • W przypadku przetoki ślinowej lekarz posiadający specjalizację w chirurgii szczękowo-twarzowej lub otolaryngologii
 • Lekarz spełniający wymagania do udzielania świadczeń gwarantowanych
  z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art.31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. O świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wykonywania tych świadczeń
 • Pielęgniarka lub położna, o której mowa w art.15a ust.1 ustawy z dnia
  15 lipca 2011r. O zawodach pielęgniarki i położnej
 • Kontynuacja zlecenia przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art.15a ust.1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. O zawodach pielęgniarki i położnej, przez okres do
  6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej

Wzór zlecenia na wyroby medyczne

8)  W przypadku wyrobów medycznych przysługujących comiesięcznie, dla których nie została określona liczba sztuk w przepisach, wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 463, z późn. zm.), należy wpisać liczbę 1 albo jej wielokrotność (w przypadku uprawnień dodatkowych),
z dokładnością do 1 miejsca po przecinku.

 

Zlecenie dla osób z podstawowym limitem:

Zlecenie jeśli posiadamy więcej przetok przy tym samym rodzaju stomii przy limicie podstawowym

Wyliczenie przysługującego limitu refundacji jest pomnożeniem ilości przetok i miesięcznego limitu dla rodzaju stomii.

Wartość limitu x liczba przetok

 1. n 450 zł (wartość limitu podstawowego dla kolostomii) x 2 przetoki (ilość posiadanych przetok)

= 900 zł wartość miesięcznego limitu refundacji

 

Zlecenie dla osób z dodatkowymi uprawnieniami dającymi uprawnienia do zwiększenia limitu refundacji 47ZN/47ZND/ 47DN

Wyliczenie przysługującego limitu refundacji jest pomnożeniem ilości przetok i miesięcznego limitu dla rodzaju stomii oraz liczby sztuk ( ilości wielokrotności limitu podstawowego np. 3)

Wartość limitu x liczba przetok x liczba wielokrotności limitu

 1. n 450 zł (wartość limitu podstawowego dla kolostomii) x 1 przetoka (ilość posiadanych przetok) x ilość przyznanego limitu 1,5

= 450 x 1 x 1,5 =  675 zł wartość miesięcznego limitu refundacji

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

Znajdź nas na
Znajdź nas na
Znajdź nas na