WAŻNE! Wchodzi w życie nowelizacja ustawy dotyczącej zleceń na wyroby medyczne.

Cze 201914

7 czerwca 2019 roku, Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która zmienia dotychczasowy system zaopatrywania pacjentów w wyroby medyczne, w tym produkty stomijne. Zmienia się proces weryfikacji zleceń oraz sam formularz zleceń na wyroby medyczne. Zmiana ma na celu uproszczenie dotychczasowych procedur. Jak będzie funkcjonował system, przekonamy się wkrótce. Najważniejsze zmiany to zmiana wzoru zlecenia i możliwość weryfikacji zlecenia w trakcie wizyty u lekarza. Czy uda się wprowadzić system, tak aby wszyscy mogli ominąć NFZ? Zobaczymy. Minister Zdrowia nie przewiduje na razie żadnych szczególnych zachęt dla lekarzy, żeby przekonać ich do wystawiania zleceń on-line. Ministerstwo pozostawia możliwość ręcznego wystawiania zleceń, a w takiej sytuacji pacjent będzie musiał odwiedzić Narodowy Fundusz Zdrowia.

Według nowego prawa, potwierdzenie posiadania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej oraz weryfikację zlecenia, w tym uprawnień dodatkowych, odbywać się będzie na dwóch etapach realizacji zlecenia: w chwili jego wystawiania oraz w momencie przyjmowania do realizacji danego zlecenia. Weryfikacja zlecenia będzie dokonywana wyłącznie na etapie wystawienia zlecenia. Podczas realizacji zlecenia świadczeniodawca zobowiązany będzie natomiast wyłącznie do sprawdzenia okresu, w którym zlecenie może zostać zrealizowane, oraz wieku świadczeniobiorcy, jeżeli ma to wpływ na limit finansowania ustalony podczas weryfikacji dokonanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia na etapie wystawienia zlecenia.

Aby uprościć wystawianie zleceń na wyroby medyczne, w sytuacji, gdy będą podlegać one weryfikacji przez NFZ za pośrednictwem systemów informatycznych NFZ, Minister Zdrowia posiada fakultatywne upoważnienie do wydania rozporządzenia określającego uproszczone wzory zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Uproszczone wzory zleceń będą mogły obejmować mniejszy zakres danych do wpisania przy wystawianiu zlecenia. Będzie to co najmniej numer PESEL świadczeniobiorcy lub data urodzenia, płeć oraz seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Ustawa reguluje również okres, na jaki są wystawiane zlecenia – maksymalnie 12 miesięcy kalendarzowych od dnia wystawienia. Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie (w tym ich kontynuacja), będą wystawiane na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy kalendarzowych od dnia ich wystawienia. W przypadku, gdy zlecenie zostało zweryfikowane za pośrednictwem serwisów internetowych lub usług informatycznych NFZ, będą wystawiane na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy kalendarzowych. Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie (w tym ich kontynuacja), wystawione na więcej niż jeden miesiąc kalendarzowy będą mogły być realizowane w partiach, nie krótszych jednak niż miesięczne i nie dłuższych niż 6-miesięczne.

Nowelizacja ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw, wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r., z wyjątkiem zmian do (1) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw oraz (2) ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, które wejdą w życie z dniem 30 czerwca 2019 r.

Znajdź nas na
Znajdź nas na
Znajdź nas na