Pismo STOMAlife do MZ

Sie 202224

Sz. P. Maciej Miłkowski
Podsekretarz Stanu

Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

Dotyczy:
konsultacje publiczne w sprawie projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie z dnia 8 lipca 2022 – w zakresie dotyczącym produktów stomijnych (P. 97, P. 98, P. 99, P. 140, P. 141, P. 142)

Szanowny Panie Ministrze,

Działając w imieniu Fundacji STOMAlife reprezentującej środowisko stomików (dalej jako: „Fundacja”), zwracamy się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o wdrożenie przedstawionych poniżej uwag do projektu Rozporządzenia, zmieniającego Rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (MZ 1371) (dalej jako: „Projekt”).

Na wstępie chcielibyśmy zaznaczyć, że pozytywnie odnosimy się do intencji Ministerstwa, mających na celu poprawę zaopatrzenia pacjentów z wyłonioną stomią, tym bardziej, że od prawie 20 lat (limity ustalone zostały w 2003 roku i niezmiennie obowiązują nadal) Ministerstwo nie wprowadzało żadnych zmian w tym zakresie.

Wskazujemy jednak, że zaproponowane przez Ministerstwo Zdrowia rozwiązania w zakresie finansowania wyrobów stomijnych, przyniosą niekorzystne skutki i zdecydowanie pogorszą dostęp do niezbędnego zaopatrzenia, dla ponad 65 tys. osób z wyłonioną stomią, a liczba ta z roku na rok rośnieNa uwagę zasługują również osoby z nefrostomią. Zaproponowane w Projekcie Rozporządzenia rozwiązania w  żaden sposób nie odzwierciedlają potrzeb osób z wyłonioną stomią w kwestii prawidłowego zaopatrzenia, a wdrożone w tym kształcie znacząco pogorszą i tak już trudną sytuację.

Stomicy poważnie obawiają się pogorszenia dostępu do sprzętu stomijnego, przede wszystkim z powodu konieczności uiszczania dopłat do zaopatrzenia stomijnego  oraz ograniczenia wyboru dostępnych w ramach refundacji produktów. Obawiają się również zbiurokratyzowania i niepotrzebnego zwielokrotnienia liczby zleceń, których potrzebują, aby otrzymać środki do zaopatrzenia i pielęgnacji stomii, nieodzownego do codziennego funkcjonowania. My z kolei prognozujemy, że proponowane rozwiązania przysporzą także dodatkowej pracy personelowi medycznemu, oraz świadczeniodawcom realizującym zaopatrzenie w sprzęt stomijny, co wprost przełoży się na pogorszenie standardu opieki, jak i wzrostu kosztów opieki ambulatoryjnej i szpitalnej z tytułu leczenia powikłań okołostomijnych spowodowanych niewłaściwym doborem zaopatrzenia.

Postulat środowiska stomijnego odnośnie refundacji sprzętu stomijnego:

  1. Utrzymanie obecnego sposobu refundacji, czyli pozostawienie grupy wyrobów stomijnych w kodzie zaopatrzenia P.099 – dającego możliwość swobodnego, indywidualnego doboru zaopatrzenia w określonej wartości refundacji – konfiguracja koszyka produktów w zależności od rodzaju stomii i występujących powikłań, a co za tym idzie rezygnację z rozbicia, jak zaproponowano w Rozporządzeniu, wyrobów stomijnych na kilka nowych pozycji.

Utrzymanie poniższych kodów refundacji wyrobów stomijnych:

i. P.099.K
ii. P.099.I
iii. P.099.U

  1. Brak współfinansowania ze strony osoby z wyłonioną stomią.
  2. Urealnienie, a co za tym idzie zwiększenie limitów finansowania w zależności od rodzaju posiadanej stomii:

i. kolostomia – 450 zł  (kod zaopatrzenia P.099.K)
ii. ileostomia – 600 zł   (kod zaopatrzenia P.099.I)
iii. urostomia – 650 zł   (kod zaopatrzenia P.099.U)

  1. Zapewnienie dostępności do wysokiej jakości sprzętu stomijnego z uwzględnieniem spersonalizowanej, swobodnej możliwości doboru zaopatrzenia.
  2. Utrzymanie wykazu osób uprawnionych do wystawienia zlecenia na sprzęt stomijny jak w obecnie funkcjonujących przepisach i rozszerzenie o ginekologa bez specjalizacji.

 

Treść pisma:

Pismo MZ 08-08-2022

Znajdź nas na
Znajdź nas na
Znajdź nas na