Zlecenie na sprzęt stomijny

Zlecenie na sprzęt stomijny to druk na podstawie którego można otrzymać refundowane (bezpłatne) zaopatrzenie w wyroby stomijne. Pierwsze zlecenie można uzyskać w dniu wypisu ze szpitala (po operacji w wyniku której doszło do wyłonienia stomii). Kolejne zlecenie uzyskujemy od uprawnionego lekarza najczęściej POZ podczas osobistej porady lekarskiej lub w ramach teleporady. Jest to generowany w systemie numer, dzięki czemu uprawnia nas od razu do odbioru sprżetu w wybranym sklepie medycznym, bez konieczności wizyty w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ). Podając numer zlecenia i PESEL osoby dla której wystawione jest zlecenie dokonujemy odbioru sprzętu. Zlecenie wystawiane jest na pełne miesiące od 1 do 12. Realizacja zlecenia następuje w okresach miesięcznych, jednorazowo upoważnia do odbioru sprzętu maksymalnie na 6 miesięcy ( może być na 1 miesiąc, 2 m-ce, kwartał, max 6 miesięcy). Zlecenie na sprzęt stomijny może wystawia uprawniona do tego osoba: lekarz POZ, felczer, chirurg, urolog (dotyczy urostomii), onkolog, gastroenterolog (dotyczy kolostomii i ileostomii), lekarz opieki paliatywnej lub hospicyjnej, ginekolog onkologiczny (dotyczy kolostomii, ileostomii, urostomii), otolaryngolog (dotyczy przetoki ślinowej), oraz pielęgniarka i położna.
Znajdź nas na
Znajdź nas na
Znajdź nas na