Powikłana stomia

Powikłana stomia

Wszystkie występujące zmiany w stomii lub otaczającej je skórze, zaburzające pracę stomii, lub uniemożliwiające jej prawidłowe zaopatrzenie sprzętem stomijnym. Mogą to być powikłania chirurgiczne, dermatologiczne, metaboliczne, psychologiczne oraz seksualne. Ze względu na czas powstawania, powikłania dzielimy na wczesne i późne, ponieważ mogą mieć one miejsce we wczesnej fazie po zabiegu wyłonienia stomii (do 30 dni) lub w późniejszym czasie po nim (powyżej 30 dni). Istnieją także powikłania, które mogą pojawić się w każdym czasie od wyłonienia stomii, głównie związane z podciekaniem treści jelitowej bądź moczowej pod płytkę stomijną, spowodowanym nieprawidłową pielęgnacją stomii, czy źle dobranym rodzajem sprzętu stomijnego.

Do powikłań wczesnych tj. powstających do 30 dni od operacji wyłonienia stomii, zaliczane są:
• krwawienie
• niedokrwienie
martwica stomii
obrzęk stomii
• ostra niedrożność jelit
• separacja śluzówkowo-skórna
przetoka okołostomijna
wciągnięcie stomii
zakażenie rany stomijnej

Do powikłań późnych tj. powstających po 30 dniach od operacji wyłonienia stomii, zaliczane są:
przepuklina okołostomijna
zapadnięcie stomii
zwężenie stomii
wypadanie stomii
• ziarniaki
• wszczepy śluzówkowo-skórne
żylaki okołostomijne
wznowa choroby podstawowej w stomii
• powikłania związane z niewłaściwym
• umiejscowieniem stomii