Refundacja wyrobów stomijnych od 1 stycznia 2023 komunikat NFZ

0

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. poz. 2319), od 1 stycznia 2023 r. ulega zmianie wystawianie i realizacja zleceń na zaopatrzenie w wyroby stomijne.

1. Wystawianie zleceń na wyroby stomijne od 1 stycznia 2023 r.
Dotychczas pacjentowi przysługiwało zaopatrzenie w sprzęt stomijny do 90 sztuk miesięcznie. Natomiast od 1 stycznia 2023 r. ordynacja ulegnie zmianie na ryczałt.

Wobec powyższego trzeba przyjąć, że przy braku określenia liczby sztuk należy całą kwotę refundacji traktować jako 1 limit finansowania. W przypadku pacjentów posiadających uprawnienia dodatkowe, o których mowa w art. 47 ust. 1a i 1b ustawy o świadczeniach [2], możliwe będzie zlecanie części limitu, np. 1,5 sztuki co będzie odpowiadać kwocie równej półtora ryczałtu, a także innych wartości ułamkowych.

2. Realizacja zleceń na wyroby stomijne wystawionych i niezrealizowanych przed 1 stycznia 2023 r.
Od 1 stycznia 2023 r. realizacja zleceń na zaopatrzenie w sprzęt stomijny wystawionych do 31 grudnia 2022 r. powinna odbywać się zgodnie z nowymi zasadami. Powyższe oznacza, że w sytuacji gdy na zleceniu w polu „Liczba sztuk na miesiąc” wpisano np. 90 sztuk to limit ten należy traktować jako 1 limit finansowania, w zależności od rodzaju stomii (450 zł lub 530 zł). W przypadku pacjentów z dodatkowymi uprawnieniami kwotę można wyliczyć odnosząc się do limitu, czyli np. 180 sztuk do 2 sztuk limitu, 270 sztuk do 3 sztuk limitu. Zatem niedopuszczalne jest przyjęcie schematu wyliczania limitu przysługującego pacjentowi w postaci: 90 sztuk x 450 zł, 180 sztuk x 450 zł itd.

Jednocześnie informujemy, że po stronie NFZ aktualnie trwają prace nad dostosowaniem systemów informatycznych umożliwiające prawidłowe wystawianie i realizację zleceń na wyroby stomijne, zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2023 r.

 

Podstawa prawna

[1] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. poz. 2319)

[2] Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.)

Komunikat NFZ 22.12.2022