NFZ przypomina

0

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. [1], od 1 stycznia 2023 r. uległo zmianie wystawianie i realizacja zleceń na zaopatrzenie w wyroby stomijne.

  1. Wystawianie zleceń na wyroby stomijne od 1 stycznia 2023 r.

Dotychczas pacjentowi przysługiwało zaopatrzenie w sprzęt stomijny do 90 sztuk miesięcznie. Natomiast od 1 stycznia 2023 r. ordynacja uległa zmianie na ryczałt.

Wobec powyższego trzeba przyjąć, iż przy braku określenia liczby sztuk należy całą kwotę refundacji traktować jako 1 limit finansowania.

W przypadku pacjentów posiadających uprawnienia dodatkowe, o których mowa w art. 47 ust. 1a i 1b ustawy o świadczeniach [2], możliwe jest zlecanie części limitu, np. 1,5 sztuki, co odpowiada kwocie równej półtora ryczałtu, a także innych wartości ułamkowych.

  1. Realizacja zleceń na wyroby stomijne, wystawionych i niezrealizowanych przed 1 stycznia 2023 r.

Od 1 stycznia 2023 r. realizacja zleceń na zaopatrzenie w sprzęt stomijny wystawionych do 31 grudnia 2022 r. powinna odbywać się zgodnie z nowymi zasadami.

Powyższe oznacza, że w sytuacji gdy na zleceniu w polu „liczba sztuk na miesiąc” wpisano np. 90 sztuk to limit ten należy traktować jako 1 limit finansowania, w zależności od rodzaju stomii (450 zł lub 530 zł).

W przypadku pacjentów z dodatkowymi uprawnieniami kwotę można wyliczyć odnosząc się do limitu, czyli np. 180 sztuk do 2 sztuk limitu, 270 sztuk do 3 sztuk limitu.

Zatem niedopuszczalne jest przyjęcie schematu wyliczania limitu przysługującego pacjentowi
w postaci: 90 sztuk x 450 zł, 180 sztuk x 450 zł itd.

>> Komunikat dotyczący wystawiania i realizacji zleceń na wyroby stomijne w roku 2023

Podstawa prawna

[1] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2022 r. poz. 2319)

[2] Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z późn zm.)

 

/komunikat Centrali NFZ/

24 stycznia 2023

Pozostałe nowości